Co je list vlastnictví?

List vlastnictví je listina, která obsahuje seznam nemovitostí, které patří konkrétnímu vlastníkovi či vlastníkům v jednom katastrálním území. Výpis z listu vlastnictví (zkráceně LV) obsahuje i informace a stavu nemovitosti a vlastnických právech.

List vlastnictví k nahlédnutí online

List vlastnictví můžete získat na katastrálních úřadech nebo na místech, kde je Czech POINT. Za výpis LV na úřadech katastru zaplatíte 100 Kč na Czech POINTU zaplatíte za první stranu 100 Kč a za každou další 50 Kč.

Získat informace z katastru můžete i zdarma bez registrace přes nahlížení do KN online. Informace zde uvedené mají pouze informativní charakter, ale pro účely získání základních informací o nemovitosti či jeho vlastnících jsou dostačující.

Pokud si chcete přes internet prohlížet jednotlivé LV například při koupi nemovitosti bez realitky musíte využít již placenou online službu – Dálkový přístup. U této služby je už nutná registrace a získané informace jsou zpoplatněny. Požadujete-li výpis z katastru opatřený kulatým razítkem, povedou vaše kroky na katastr nebo pobočku Czech POINTU.

Jaké informace z LV zjistíte?

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje soupis všech nemovitostí, které vlastní nebo spoluvlastní určitý vlastník v daném katastrálním území. List vlastnictví je úřední listina, která potvrzuje vlastnické právo a informaci, jakým způsobem byla nemovitost pořízena (darovací a kupní smlouva, vypořádání dědictví, kolaudační rozhodnutí apod).

Na LV se zapisují i některá omezení, která se vztahují k jednotlivým nemovitostem. Typickým příkladem je zástavní právo smluvní při sjednání hypotéky či půjčky, věcná břemena, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, exekutorské či soudcovské zástavní právo, nařízená dražba apod.

Výpis z katastru je opatřen přesným datem vydání, které se uvádí v minutách i sekundách, kulatým razítkem, kolkem či dokladem o zaplacení správního poplatku.

Jak vysoká je odměna exekutora?

Dlužníkům v České republice se exekuce velmi prodraží.

Náklady spojené s exekucí a také samotná odměna exekutora velmi často převyšuje původní dluh, a to i několikanásobně!

Kalkulačka vám vypočte pouze odměnu exekutora.

Ve výpočtu nejsou započítány náklady spojené s exekucí!
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Výkup nemovitostí bez ztráty bydlení

Vykoupíme jakoukoliv nemovitost i zadluženou v osobním i družstevním vlastnictví za maximální možnou cenu.
Případné zástavy, exekuce nebo jiná omezení na nemovitosti okamžitě vyplatíme a nemovitost oddlužíme. Rychlé a seriózní jednání. Nabízíme možnost zůstat v nemovitosti bydlet nadále v nájmu s trvalým pobytem. Nemovitost si můžete odkoupit zpět do vašeho vlastnictví.
MÁM ZÁJEM »

Rozdělení listu vlastnictví

List vlastnictví je rozdělen na části označeny písmeny A až F.

Část „A” vám zobrazí údaje o vlastníkovi či vlastnicích nemovitostí a jejich podílů

Část „B” poskytne informace o nemovitostech uvedených na LV. Zobrazí parcelní čísla a jejich výměry, popisná či evidenční čísla budov a druh či způsob využití pozemků.

Část „C” obsahuje možná omezení vlastnických práv, která se vážou na jednotlivé nemovitosti. Nejčastěji se jedná o věcná břemena, zástavní a předkupní práva, nařízení exekuce a dražby, zástavní právo smluvní apod. Pokud je vlastník nemovitosti právnická osoba, můžete v této části nalézt i zápis o konkurzu právnické osoby.

Část „D” obsahuje poznámky, které informují např. o probíhajících řízeních, která mohou mít vliv k vlastnictví nemovitostí. Např. podána žaloba u soudu na určení vlastnictví apod.

Část „E” zobrazí nabývací tituly a jiné podklady pro zápis, na jejichž základě vzniklo vlastnické právo k nemovitosti. Jedná se o kupní a darovací smlouvy, vypořádání dědického řízení, kolaudační rozhodnutí apod.

Část „E” tato část se týká pouze zemědělských pozemků a informuje o možném vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Založená řízení

Na konci výpisu listu vlastnictví najdete důležitou část, která informuje o založených řízeních, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem a na LV nejsou ještě změny zaznamenány!

Exekuční srážky ze mzdy

Exekutor nejčastěji vymáhá exekuci pomocí exekučních srážek ze mzdy!

Kolik ze mzdy exekutor dlužníkovi vezme si můžete spočítat ihned na online kalkulačce.
VYPOČÍTAT »