Exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy v podstatě znamenají legální zkrácení odměny zaměstnance za práci. Jde o pravidelné strhávání přesně vypočtené částky z platu za účelem uspokojení nesplacených závazků zaměstnance vůči svým věřitelům.

Exekuční srážky ze mzdy

Exekuce je posledním krokem v procesu vymáhání dluhů a má jasně stanovená pravidla v zákoně. V exekučním řízení se nejčastěji provádí exekuce na bankovní účet, plat, důchod či jiný příjem. Jedná se o nejčastější způsoby, jakými věřitelé vymáhají prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora své pohledávky.

Kdo může zahájit exekuci srážkami ze mzdy

Exekuční řízení zahajuje podle typu exekuce soud, soudní exekutor, správce daně (FÚ) či jiný správní orgán.
V současné době rozeznáváme čtyři typy exekucí:

  • Výkon rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí) – exekuční orgán je soud
    U soudního výkonu rozhodnutí se řízení zahajuje podáním návrhu u soudu, na jehož základě soud svým usnesením nařídí výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
  • Exekuce (exekuce soudních exekutorů) – exekuční orgán je soudní exekutor
    U exekucí, které provádí soudní exekutor, se návrh exekuce podá exekutorovi, který návrh zašle soudu. Soud na jeho základě vydá soudnímu exekutorovi pověření k vedení exekuce a exekutor dle svého uvážení zvolí nejrychlejší a nejefektivnější způsob provedení exekuce a vydá například exekuční příkaz srážkami ze mzdy.
  • Daňová a správní exekuce
    U exekucí, které provádí správce daně (FÚ) či jiný správní orgán (státní orgán či územně samosprávní celek), se rozhoduje o nařízení exekuce bez návrhu, a to z moci úřední, například vydáním exekučního příkazu srážkami ze mzdy.

Výpočet exekuce na plat v roce 2022

Vypočtete si ihned, jakou částku ze mzdy nesmí exekutor dlužníkovi strhnout.

V roce 2022 došlo k několika úpravám výpočtu exekuce s poslední aktualizací k 1.7.2022.
VYPOČÍTAT »

Exekuce na důchod

Exekuce se nevyhne ani seniorům. Těch, kteří nezvládají splácet dluhy, výrazně přibývá. Dle statistik exekutorské komory je v exekuci vedeno 66 210 osob starších 65 let, které mají celkem 276 331 exekucí. Během posledního roku se počet seniorů v exekuci zvýšil o 6 695 osob.

Rekordní navyšování penzí v poslední době má i stinnou stránku. Kvůli růstu penzí a překročení nezabavitelné částky můžou exekutoři postihnout důchod exekučními srážkami častěji než v minulých letech. Podle ČSSZ se v roce 2019 počet důchodů (i invalidních, vdovských, vdoveckých) postižených exekucí zvýšil na 91,5 tisíc. Oproti roku 2018 došlo k navýšení o více než 5 000 důchodů.

Exekuce a zaměstnavatel

Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci začít srážet přesně vyměřenou částku ze mzdy až v okamžiku, kdy je mu doručen exekuční příkaz nebo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

V případě, kdy zaměstnavatel odmítne provádět exekuční srážky ze mzdy zaměstnance, může exekutorský úřad udělit zaměstnavateli pořádkovou pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Jak dlouho trvá exekuce?

Délka trvání exekuce srážkami ze mzdy není časově omezena a končí zpravidla zaplacením dlužné částky s příslušenstvím. Délka exekučního řízení závisí především na výši dluhu a výši srážek ze mzdy. Exekuce může trvat jen pár měsíců nebo i dlouhé roky.

Odměna exekutora

Odměna exekutora je přímo úměrná k dluhu dlužníka a patří mezi nejvyšší položky, které musí dlužník v exekučním řízení zaplatit.
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Pomůžeme i vám

Máte dluhy a nezvládáte je splácet? Bojíte se exekuce a jejich následků?
I když se dostanete do finanční problémů, nemusí být tak zle. Poradíme vám, jak postupovat, když nezvládáte splácet své závazky nebo když máte obavy, že přijdete o svou nemovitost v dražbě.
MÁM ZÁJEM »