Exekuce 2022 – změny v exekučním právu

Co přinesla novelizace exekučního zákona 286/2021 Sb.? Přinášíme přehled nejvýznamnějších změn v exekučním právu, které vstoupily v účinnost začátkem roku 2022. Touto změnou došlo k jedné z nejrozsáhlejších novel výkonu rozhodnutí a exekuce.

Přehled zásadních změn v exekucích v roce 2022

1. Zápočet výtěžku

S účinností nového exekučního řádu se od 1.1.2022 mění i způsob započtení výtěžku exekuce. Nově se výtěžek použije nejdříve na:

  • uhrazení soudních poplatků (nákladů výkonu rozhodnutí – náklady exekuce),
  • následně na jistinu (původní dluh),
  • pak na úroky,
  • následně na úroky z prodlení,
  • a nakonec na náklady věřitele

2. Paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy

Plátce mzdy, tedy nejčastěji zaměstnavatel, má od 1.1.2022 nárok na paušálně stanovenou částku náhrady nákladů, které mu vznikly s administrací exekučních srážek ze mzdy. Je to kompenzace za úkony spojené s administrací nebo komunikací s exekutorem apod. Paušální náhrada je ve výši 50 Kč za jeden kalendářní měsíc a je sražena ze mzdy dlužníka. V případě, kdy má dlužník více exekucí, srazí se paušální náhrada pouze jednou!

3. Zvukový záznam všech volání

Doposud se povinně pořizovaly jen videozáznamy z výkonu mobiliární exekuce. Od 1. ledna 2022 novela exekučního zákona ukládá povinnost exekutorovi zaznamenávat telefonní hovory, které přímo souvisejí s exekučním řízením. Zvukový záznam musí exekutor uchovávat na trvalém nosiči dat a je součástí exekučního spisu.

4. Zastavování „bagatelních“ exekucí do 1500 Kč

Podstatou zastavování takzvaných bagatelních exekucí je zastavení exekučních řízení, kdy původní dluh věřitele nepřesáhl částku 1 500 Kč. Další podmínkou zastavení bagatelních dluhů je, že v posledních třech letech před účinnosti zákona nebylo na uhrazení exekuce nic vymoženo!

Pokud jsou splněny tyto dvě podmínky, vyzve exekutor věřitele do 31.3.2022 ke složení zálohy ve výši 500 Kč na náklady exekuce. Věřitel musí uhradit zálohu do 30 dnů od doručení výzvy. V případě nesložení zálohy je bagatelní exekuce zastavena. V opačném případě, kdy věřitel zálohu složí, nemůže soud v dalších třech letech řízení pro nemajetnost zastavit.

5. Nevyzvednuté písemnosti na centrální úřední desce

Jakákoliv písemnost, kterou exekutor dlužníkovi doručuje prostřednictvím poštovních služeb či případně jiné osoby bude vrácena z důvodu nedoručení, následně uložena u exekutora a zveřejněna na centrální úřední desce. Exekutorská komora od 1.1.2022 uvedla do provozu veřejně přístupnou centrální úřední desku. https://centralnideska.cz. Jedná se o případy, kdy má dlužník adresu na úřadě nebo mu není možné zanechat výzvu či v místě nebyla poštovní schránka.

6. Zastavování bezvýsledných exekucí

Novelou exekučního zákona je značně rozšířen institut zastavování exekucí, který je upraven v § 55 zákona č. 286/2021 Sb. Kromě ukončení bagatelních exekucí, které nepřesáhly jistinu 1500 Kč budou ukončeny i další pohledávky, které jsou nevymahatelné. Jsou to ty exekuce, které po dobu šesti let nedosáhly ani základních vymáhaných částek určených na pokrytí exekučních nákladů a zároveň nebyla v exekučním řízení zjištěna či obstavena žádná nemovitost ve vlastnictví či spoluvlastnictví dlužníka.

Takovou exekuci, která nepokryje ani náklady exekuce, může věřitel ještě dvakrát prodloužit, vždy o tři roky. V případě prodloužení musí věřitel zaplatit zálohu 500 Kč za každé prodloužení. Bezvýsledná exekuce pro nemajetnost může být vedena maximálně 12 let za předpokladu, že výtěžek nepokryje ani náklady exekučního řízení.

7. Mobiliární exekuce

Podle nové úpravy může sepsat movité věci dlužníka pouze jeden exekutor. Již nebude možné, aby více exekutorů provádělo společně soupis věcí dlužníka. Exekutor, než provede mobiliární exekuci, musí předem nahlédnout do rejstříku zahájených exekucí. Pokud exekutor zjistí, že exekuce prodejem movitých věcí je již proti dlužníku vedena, nesmí exekuci prodejem movitých věcí provést.

Nová úprava v § 67 EŘ ustanovuje zvláštní ochranu takzvaných „zranitelných osob“, kterými jsou osoby pobírající starobní důchod, osoby postižené invaliditou druhého nebo třetího stupně nebo osoby, jejichž exekuované dluhy vznikly před nabytím plnoletosti, tedy 18 let.

Bude-li dlužník touto „zranitelnou osobou“, bude muset exekutor, který provádí soupis movitých věcí na místě samém posoudit, zdali movitá věc, kterou chce dát do soupisu, je věcí nezbytnou k uspokojení potřeb dlužníka odpovídajícím obvyklým majetkovým poměrům.

Exekuci prodejem movitých věcí neboli také mobiliární exekuci lze za určitých předpokladů odložit, musí být ale splněny následující podmínky:

  • 1. • Pokud je proti dlužníkovi zároveň vedena exekuce srážkami ze mzdy či jiných příjmů musí dlužník neprodleně po tom, co se dozvěděl o provedení soupisu sdělit exekutorovi, že bude na účet exekutora zasílat měsíčně částku ve výši nejméně 1 500 Kč. Výše částky se stanovuje jako druhá třetina zbytku čisté mzdy, která zbyla po exekučních srážkách ze mzdy.
  • 2. • Pokud proti dlužníkovi není vedena exekuce srážkami ze mzdy třeba z důvodu nízkých příjmů, musí dlužník neprodleně po tom, co se dozvěděl o provedení soupisu sdělit exekutorovi, že bude na účet exekutora zasílat měsíčně částku ve výši 1 500 Kč.

Exekutor bude v mobiliární exekuci vždy pokračovat, pokud zjištěná cena všech sepsaných movitých věcí přesáhne částku 54 000 Kč nebo v případě, kdy je vymáháno výživné apod.

8. Exekuční spis elektronicky

Dlužník může požádat exekutora o zaslání celého svého exekučního spisu elektronicky. Elektronický spis lze získat na datovém nosiči (USB disk, CD atd.) nebo přes cloud či jiné úložiště s možností vzdáleného přístupu. Získání elektronického spisu je bezplatné pouze u první žádosti.

9. Milostivé léto II

Od 1.září 2022 se zopakuje po dobu 3 měsíců oddlužovací akce „Milostivé léto“. Dlužníkům u některých typů exekucí bude umožněno splatit exekuce bez úroků z prodlení a dalších nákladů ve vymáhacím a exekučním řízení. Stačí, když k jistině (původní dluh) se zaplatí navíc 1 815 Kč (odměna exekutorovi za ukončení exekuce). Více se můžete dočíst na Milostivé léto 2022.

Prodej domu a bytu bez realitky!

Peníze ihned bez čekání.

Prodej bytu a domu bez realitky a provize nejen v Brně, ale i po celé ČR.

Nečekejte na kupce a prodejte svou nemovitost bez provize RK.
MÁM ZÁJEM »

Výkup nemovitostí

Cenová nabídka zdarma!

Vykupujeme zadlužené byty i rodinné domy po celé ČR.

Vyplatíme vám maximální možnou částku.

Peníze máte ihned bez čekání na kupce.

Možnost v nemovitosti nadále bydlet ve formě nájmu s možným pozdějším odkupem zpět do vašeho vlastnictví.
MÁM ZÁJEM »