Jak probíhá exekuce

Exekutorská komora ČR v roce 2019 evidovala 4 476 069 exekučních řízení u 783 053 osob. V průměru je tedy proti jedné osobě vedeno 5,7 exekucí. Tato čísla jsou alarmující, a to i přesto, že se počet osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí snížil oproti roku 2018 o 38 284 osob.

Co je exekuce

Exekuce vznikne na základě exekučního titulu, který ukládá dlužníkovi (povinnému) určitou povinnost. Většinou se jedná o povinnost zaplatit věřiteli (oprávněnému) určitou peněžitou částku. Exekuce slouží také k donucení splnění jiné povinnosti, pokud ji dlužník dobrovolně nesplní. Může jít o vyklizení bytu či nebytového prostoru, vydání věcí nebo provedení prací a výkonu.

Kdo může nařídit exekuci

Exekuci může nařídit podle exekučního řádu exekutor, finanční úřad nebo soud. Hlavním a nejčastějším důvodem exekuce je vymožení peněžitého plnění.

Návrh na exekuci podává věřitel k exekučnímu soudu nebo přímo exekutorovi, který má exekuci provést. V případě potřeby může využít věřitel služeb exekutora, který za něho návrh na exekuci sepíše na základě předložených listin.

O návrhu na exekuci musí soud rozhodnout nejpozději do 15 dnů od jeho předložení. Pokud je návrh oprávněný, nařídí soud exekuci. Provedením exekuce je pověřený exekutor, který je uvedený v návrhu. Exekutor si zjistí majetkové a finanční poměry dlužníka a zvolí nejúčinnější a rychlý způsob provedení exekuce.

Exekuční titul

Exekuční titul je listina, bez které není možné exekuci provést. Exekučním titulem může být:

 • Vykonavatelné rozhodnutí soudu, soudního exekutora či jiného orgánu činného v trestním řízení,
 • Rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení nebo na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
 • Vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci či jiná vykonatelná rozhodnutí a smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Zahájení exekuce

Pokud dlužník nesplní povinnost, kterou mu ukládá exekuční titul, může věřitel podat návrh na nařízení exekuce exekutorovi. Exekutor pak požádá soud o pověření a nařízení exekučního řízení. V případě splnění všech zákonných podmínek soud pak pověří exekutora vykonáním exekuce.

Exekutor zašle dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce. Součástí vyrozumění je exekuční příkaz, exekuční návrh, kopie exekučního titulu a výzva k zaplacení dobrovolným plněním.

Po doručení vyrozumění nesmí dlužník nakládat se svým majetkem a případně majetkem ve společném jměním manželů. Dlužník může použít svůj majetek pouze k provozní či obchodní činnosti a uspokojování základních životních potřeb svých či osob ke kterým má vyživovací povinnost.

Jakýkoliv právní úkon např. prodej, převod či darování majetku se stává neplatným, avšak až po dovolání exekutora, věřitele či jednoho z věřitelů na neplatnost právního úkonu. Do té doby je právní úkon považován za platný.

Výzva k zaplacení

Poslední šance, jak snížit exekuci na minimum!

Pokud, dlužník ve lhůtě 30 dnů zaplatí exekuci takzvaným dobrovolným plněním, budou mu sníženy náklady exekuce až o 50 %!

Odměna exekutora

Kalkulačka pro výpočet odměny exekutora ukládající zaplacení peněžité částky.

Kalkulačka nezahrnuje náklady exekutora.
Pouze jeho odměnu.
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Rychlé řešení exekucí!

Vyřešíme vaše problémy za vás.
Zastavíme exekuce a zachráníme vaši nemovitost před prodejem v dražbě.
MÁM ZÁJEM »

Způsoby provedení exekuce

Pokud dlužník neuhradí exekuci dobrovolným plněním do 30 dnů, exekutor vydá exekuční příkaz/y a zvolí jakým způsobem exekuci provede. Exekuci lze provést jedním ze způsobů nebo i více způsoby, a to postupně nebo současně.

Exekutor exekuci provede

 • Srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázáním pohledávky
 • Prodejem nemovitostí
 • Prodejem movitých věcí – mobiliární exekuce
 • Správou nemovitostí
 • Postižením závodu
 • Zřízením exekutorského práva na nemovitostech
 • Pozastavením řidičského oprávnění

Exekuci na vymožení nepeněžitého plnění, lze provést

 • Vyklizením, provedením práce a výkonu
 • Odebráním věci
 • Rozdělením společné věci

Pokud je pohledávka zajištěna, lze exekuci provést prodejem nemovitostí či prodejem movitých věcí v dražbě.


Ukončení exekuce

Exekuce je ukončena zpravidla vymožením dlužné částky i s příslušenstvím, a to nákladů exekuce a nákladů věřitele.

Pověření exekutora k provedení exekuce zaniká také: vyloučením exekutora soudem, změnou soudního exekutora nebo zastavením exekuce soudem či exekutorem.

Chcete řešit své finanční problémy?

S námi získáte šanci zbavit se všech svých dluhů.
Oficiální zákonnou cestou můžete začít žít nový život bez dluhů a zbytečných stresů.
MÁM ZÁJEM »