Co může a nesmí exekutor

Exekuce je nepříjemná záležitost, která vyvolává negativní emoce i tvrdou kritiku veřejnosti. Exekuce prodejem movitých věcí je častým jevem a představuje výrazný zásah do života dlužníka i jeho rodiny. U tohoto typu exekuce často dochází ke sporům, kdy je zabavován i majetek, který nepatří dlužníkovi.

Exekuce prodejem movitých věcí

Exekutor a jeho pověření zaměstnanci můžou ze zákona vstoupit do jakékoliv nemovitosti, i bez souhlasu majitele či osob zde žijících, a to i v případě, kdy nebudou doma. Soudní exekutor při provádění mobiliární exekuce nejdříve movité věci sepíše a poté zajistí (např. odveze do skladu exekutora). Často dochází i k situaci, kdy exekutor sepíše a zabaví věci, které nejsou ve vlastnictví dlužníka, ale třetí osoby, která sdílí s dlužníkem společnou domácnost.

Co muže exekutor

 • Zajistit si přístup do všech míst, kde se domnívá, že má dlužník majetek, a to i překonáním překážky např. odvrtáním zámku zámečníkem apod.
 • Exekutor může provést osobní prohlídku dlužníka
 • Vyžádat si asistenci policie ČR
 • Sepsat věci, o kterých se domnívá, že patří dlužníkovi a ihned je odvézt do svého skladu
 • Provést soupis majetku i v nepřítomnosti dlužníka či osob bydlících ve společné domácnosti
 • Provést osobní prohlídku dlužníka

Výpočet odměny exekutora

Spočítejte si, o jakou částku se původní dluh v exekuci navýší!

Odměna exekutora se vypočítává z vymožené částky, do které se nezapočítávají náklady exekuce a náklady věřitele.
Vymáhaná částka
VYPOČÍTAT »

Expresní řešení dluhů a exekucí

Vyplatíme vám exekuce a dluhy u bank, soukromých osob, firem či státních institucí.
Oddlužíme vaši nemovitost a zabráníme dražbě majetku.
MÁM ZÁJEM »

Zákon vs realita

Poněkud kuriózní realitou je fakt, kdy osoby sdílející společnou domácnost s dlužníkem musí doslova „bojovat“ o svůj majetek při soupisu věcí exekutorem. Je naprosto nemyslitelné, že tyto dotčené osoby budou mít od svých věcí doklad psaný na jejich jméno. Obrana takzvaným „vyškrtnutím věcí ze soupisu“ či „vylučovací žaloba“ jsou pouhou slabou náplastí na řešení tohoto palčivého problému.

Dalším kamenem úrazu je i znění samotného zákona. Použitím slovních spojení a neurčitých pojmů „běžné či obvyklé vybavení domácnosti“ případně „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“ se dostáváme do situace, kdy zákonné mantinely doslova padly. A to z důvodu pouhé domněnky, které věci svým stavem patří do běžného a obvyklého vybavení domácnosti nebo věci, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

O tom, jestli novější lednička, pračka se sušičkou, kuchyňská linka či sporák nepřesahuje zjevně cenu obvyklou vybavení domácnosti, rozhoduje při soupisu exekutor. Ano, přesně ta osoba, která je přímo zainteresovaná na tom, co vymůže! V politice by to znamenalo 100 % střed zájmu.

Které věci exekutor nesmí zabavit

 • Běžné oděvní součásti, včetně obuvi a prádla
 • Obvyklé vybavení domácnosti (postel, stůl, židle, kuchyňská linka, lednička, vařič, sporák, pračka, kuchyňské nádobí a nářadí, palivo, vytápěcí těleso a ložní prádlo), a to v případě, pokud toto vybavení nepřesahuje jeho obvyklou cenu.
 • Písemnosti osobní povahy, snubní prsten, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy.
 • Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
 • Studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky.
 • Hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu.
 • Zvířata – domácí mazlíčci, kteří nejsou určeni k chovu, ale slouží člověku jako společníci – pes, kočka, papoušek apod.

Vyškrtnutí věcí ze soupisu

Soudní exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím věřitel. Soudní exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že nepatří dlužníkovi či patřit nemůže.

Jak se bránit u mobiliární exekuce

Je-li sepisován majetek, který nepatří dlužníkovi, je nutné tuto skutečnost jasně prokázat. Jste-li vlastník movité věci a s exekucí nemáte nic společného, obyčejný paragon bez jména vám stačit nebude! Předložit musíte doklad o vlastnictví se jménem, koupí dané věci přes bankovní účet nebo zaplacení bankovní kartou. Jasně prokážete vlastnictví, když danou věc jste si koupili na úvěr apod.

Nabízíme pár rad, jak máte postupovat v případě, kdy exekutor postihne věc, která není ve vlastnictví dlužníka!

1. Uveďte tuto skutečnost při soupisu movitých věcí

Pokud je při soupisu vašich věcí uvedena také věc, která nepatří dlužníkovi, uveďte to do soupisu! Své tvrzení podepřete důkazy – daňový doklad vystaveným na jméno skutečného vlastníka, záručním listem, ze kterého je patrné vlastnictví skutečného vlastníka, výpisem z účtu, z něhož je patrná platba dané věci z finančních prostředků skutečného vlastníka, kupní smlouvou nebo úvěrovou smlouvu, v případě, kdy je věc pořízená na splátky, popřípadě svědectví (například souseda, rodinného příslušníka, nájemníka apod.) nebo cokoliv dalšího, co může prokázat, že uvedená věc je ve vlastnictví někoho jiného než dlužníka. Exekutor je povinen věc ze soupisu vyškrtnout, pokud se během soupisu prokáže, že nepatří či nemůže patřit povinnému dle §68 zákona 120/2001 Sb.

2. Podejte neprodleně u exekutora žádost o vyškrtnutí „zabavené věci” ze soupisu movitých věcí

V případě, že se vám nepodaří vlastnické právo skutečného vlastníka při soupisu prokázat, pak má skutečný vlastník možnost obrátit se ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o soupisu věci, a to na exekutora, který věc pojal do soupisu.

3. Podejte k exekučnímu soudu vylučovací žalobu

Pokud exekutor nevyhoví návrhu na vyškrtnutí „zabavené věci” ze soupisu movitých věcí, má skutečný vlastník právo podat u exekučního soudu návrh na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí – vylučovací žalobu. K podání tohoto návrhu je skutečný vlastník oprávněn do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora.

Po dobu vyřízení o výše uvedené žalobě není exekutor oprávněn danou věc prodat. Žalobu podává skutečný vlastník zabavené věci – žalobce, proti oprávněnému (věřiteli) – žalovaný.

Zabavení věcí u někoho jiného

V bytě, na který lze nahlížet jako na byt dlužníka, může exekutor sepisovat majetek dle jeho uvážení.

Pokud byt patří někomu jinému, platí určitá omezení.

Soudní exekutor sepíše i věci dlužníka, které má u sebe někdo jiný, ale pouze v případě, jestliže mu takové věci budou současně odevzdány.

Záznam z průběhu exekuce

Exekutor musí dle zákona pořídit při prohlídce bytu či jiné nemovitosti, kde provádí mobiliární exekuci obrazový a zvukový záznam. Zároveň musí přítomné osoby o natáčení poučit při zahájení prohlídky.

Dlužník může i sám pro sebe pořizovat vlastní záznam například pomocí mobilního telefonu.

Bude-li se záznam z průběhu exekuce ukládat přímo v telefonu, a ne na externí paměťovou kartu, exekutor nemůže záznamové zařízení, tedy mobilní telefon zabavit.

Pořízení záznamu je vhodné v případě, kdy je postihován exekutorem majetek třetích osob, u kterých dlužník pobývá.

Záchrana nemovitosti v exekuci

Ihned oddlužíme vaši nemovitost od dluhů, exekucí, zástavních práv či nařízené dražby.
Zastavíme nárust úroků z prodlení a penále.
MÁM ZÁJEM »
Tyto webové stránky využívají soubory cookies k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vašem zařízení. Souhlasím » Více informací